LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ASEAN-Hunan Famous Brand high-Quality Products Trade Fair

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຄັດເລືອກ  ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ “ASEAN-Hunan Famous Brand high-Quality Products Trade Fair” ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19-23/10/2016 ທີ່ ເມືອງ ສາງຊາ ແຂວງ ຫູ ໜານ ສປ ຈີນ.

*   ຖ້າທ່ານສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວ ກະລຸນາແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ໃຫ້ກາຍ ວັນທີ 25 ສິງຫາ(08) 2016

*   ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນທີ່

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຂະແໜງ ພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ ພົວພັນສະມາຊິກ

ທ. ສຸກທະວອນ ມະໂນລົດ

ໂທລະສັບ/ແຟັກ:  071 252 383