LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ດໍາລັດ ເລກທີ 238/ລບ, ລົງວັນທີ 11 ສິງຫາ(08) 2017 ວ່າດ້ວຍ ສະມາຄົມ

ດໍາລັດສະບັບນີ້ ກໍານົດບັນດາຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສະມາຄົມ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມຂອງພົນລະເມືອງລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງ

ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະມາຄົມ ມີການເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ປະກອບສ່ວນສົ່ງເສີມຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນເປັນປຶກແຜ່ນຂອງຊາດ, ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ, ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດ…..


ດໍາລັດ 238/ລບ, ລົງວັນທີ 11 ສິງຫາ(08) 2017 ວ່າດ້ວຍສະມາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ)