LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ອື່ນໆ…

ສຄອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ພົບປະການນໍາເມືອງງອຍ ແລະ ຢ້ຽມຢາມນັກທຸລະກິດທ່ອງຖີ່ນ

ເພື່ອເປັນການສົ່ງການເສີມທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ, ເປັນການກະຈາຍລາຍໄດ້ສູ່ທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອກັນໃນຊ່ວງວິກິດການໂຄວິດ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-2 ສິງຫາ(08) 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ...
ອ່ານຕໍ່