LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມງານເສວະນາ ການນໍາໃຊ້ລະບົບດິຈີຕອນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການສ້າງຄວາມທັນສະໄໝໃນຫຼວງພະບາງ

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມງານເສວະນາ
ການນໍາໃຊ້ລະບົບດິຈີຕອນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການສ້າງຄວາມທັນສະໄໝໃນຫຼວງພະບາງ
ເຊິ່ງຈະຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ(09) 2019 ທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ


ໂດຍຈະມີຜູ້ປະກອບການໜຸ່ມທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດມາແລ້ວຢູ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມາຮ່ວມຖ່າຍຖອດປະສົບການ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ
ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມງານ ກະລຸນາແຈ້ງລາຍຊື່ມາທີ່
ສະພາການຄ້າາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ ກ່ອນວັນທີ 19 ກັນຍາ(09) 2019
ບ້ານວັດແສນ, ໂທ 071 252 383, 020 2213 2686, 020 2350 6610
ດ່ວນໆ… ບ່ອນນັ່ງມີຈໍານວນຈໍາກັດ