LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກ

  • ໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ເບິ່ງງານ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ)

        ສຄອ ຈັດສຳມະນາ ແລະ ເຝິກອົບຮົມໃນຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ທີ່ພົວພັນກັບທຸລະກິດ, ການຄ້າ ແຮງງານ ແລະ ການລົງທຶນ, ຜູ້ສໍາມະນາກອນ ແມ່ນຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄວາມຊໍານານຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

  • ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

      ສະມາຊິກ ສຄອ ຈະໄດ້ຮັບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ພົວພັນກັບທຸລະກິດ, ເສດຖະກິດ, ການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຜ່ານເວັບໄຊຂອງ ສຄອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ.

  • ການພົບປະທາງທຸລະກິດ

     ຫຼາຍໆບໍລິສັດ ຈາກທຸກສາຂາຂອງຕ່າງປະເທດໄດ້ພົວພັນນຳ ສຄອ ເພື່ອພົບປະນຳນັກທຸລະ ກິດລາວ ເພາະພວກເຂົາມີຄວາມສົນໃຈຢາກລົງທຶນ ແລະ ຫາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ. ສະມາຊິກ ສຄອ ຈະຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອມາສ້າງເຄືອຄ່າຍ ແລະ ຊອກຫາໂອກາດການຮ່ວມມືທາງທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ.

  • ໄດ້ຮັບຄຳປຶກສາດ້ານທຸລະກິດ

         ສຄອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາລື ແກ່ສະມາຊິກຕໍ່ກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບທຸລະກິດ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານທຸລະກິດ.

  • ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າ, ຕະຫລາດນັດ ແລະ ການທັດສະນະສຶກສາ.

       ມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ, ຕະຫຼາດນັດ ແລະ ການທັດສະນະສຶກສາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຊອກໂອກາດທາງການຕະຫຼາດ, ການຊອກຫາຄູ່ຄ້າໃນຕ່າງແດນເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃນຕໍ່ໜ້າ.

  • ມີສິດນຳໃຊ້ສະຖານທີ່ ຂອງ ສຄອ ເພື່ອຈັດສຳມະນາ ຫລື ເຝິກອົບຮົມ

        ສຄອ ໄດ້ມີສະຖານທີ່ ເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ ແລະ ເຝິກອົບຮົມ ພ້ອມອຸປະກອນຮັບໃຊ້ບາງຈຳນວນ ໃນລາຄາທີ່ຍອ່ມເຍົາສຳລັບສະມາຊິກ.

  • ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແລະ ການເລືອກຕັ້ງ

       ສະມາຊິກ ສຄອ ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແລະ ສາມາດເລືອກຕັ້ງ ຫລື ສະຫມັກຮັບ ເລືອກຕັ້ງເຂົ້າເປັນຄະນະບໍ ລິຫານງານ, ຄະນະປະຈຳ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງຕົກລົງບັນຫາສຳຄັນຂອງ ສຄອ.

  • ໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດ

       ສະມາຊິກຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດ ໃນກິດຈະກຳຂອງ ສຄອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຊັ່ນ: ການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທັງພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ສ່ວນຫຼຸດຈາກການວາງ ສະແດງສິນຄ້າຕ່າງໆ.