LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ປະເພດສະມາຊິກ

ສະມາຊິກຂອງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

 • ສະມາຊິກ:

ສະມາຊິກຂອງ ສຄອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີ 2 ປະເພດຄື:

 • ສະມາຊິກສາມັນ.
 • ສະມາຊິກສົມທົບ.
 1. ສະມາຊິກສາມັນ:

         ບຸກຄົນທີ່ເປັນນັກທຸລະກິດ ແລະ ເປັນຕົວແທນຂອງ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ເປັນພົນລະເມືອງລາວ ໄດ້ລົງທະບຽນທຸລະກິດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍວິສາຫະກິດນັບແຕ່ທຶນຈົດທະບຽນ 50,000,000 ກີບ (ຫ້າສິບລ້ານກີບ) ຂຶ້ນໄປໃຫ້ສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດ. ສ່ວນນັກທຸລະກິດ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ມີທຶນຈົນທະບຽນໜ້ອຍກວ່າ 50,000,000 ກີບ (ຫ້າສິບລ້ານກີບ) ລົງມາກໍ່ມີສິດທີ່ຈະສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ແຕ່ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ.

 1. ສະມາຊິກສົມທົບ:

         ສະມາຊິກສົມທົບແມ່ນບັນດານັກທຸລະກິດຕ່າງດ້າວ ຫຼື ທີ່ເປັນຕົວແທນຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ສະມາຄົມ ຫຼື ກຸ່ມທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມນຳກົດລະບຽບຂອງ ສຄອ ແຂວງ, ມີການປະກອບສ່ວນສົບທົບ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວັດຖຸປັດໃຈຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ ສຄອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

 • ເງື່ອນໄຂເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ.

           ປະຕິບັດຕາມດຳລັດ ສະບັບເລກທີ 316/ນຍ, ລົງວັນທີ 20 ພະຈິກ 2009 ທຸກໆຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີທຶນຈົດທະບຽນນັບແຕ່ 50,000,000 ກີບ (ຫ້າສິບລ້ານກີບ) ຂຶ້ນໄປໃຫ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ສຄອແຂວງ ຫຼື ສຄອ ແຫ່ງຊາດ. ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ກະຄ້າ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ຈະເປັນຜູ້ເອື້ອອຳນວຍດ້ານຂໍ້ມູນ ສ້າງຄວາມສະດວກເພື່ອໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກ ແລະ ເຂົ້າມາສັງກັດຢູ່ການຈັດຕັ້ງ.

 • ຄ່າບໍາລຸງສະມາຊິກປະຈຳປີ.

 1. ຄ່າລົງທະບຽນ ສະມາຊິກ/ຫົວໜ່ວຍ (ສຳລັບຄັ້ງທຳອິດ) ໂດຍອີງຕາມທຶນຈົດທະບຽນ:
 • ທຶນຈົດທະບຽນ ແຕ່ 50,000,000 ກີບ – 400,000,000 ກີບ        =   175,000 ກີບ.
 • ທຶນຈົດທະບຽນ ແຕ່ 400,000,000 ກີບ ຂຶ້ນໄປ                            =   350,000 ກີບ
 1. ຄ່າບໍາລຸງ ສະມາຊິກ/ຫົວໜ່ວຍ/ປີ, ອີງຕາມທຶນຈົດທະບຽນ.

–  ທຶນຈົດທະບຽນ ແຕ່  50,000,000 ກີບ – 200,000,000 ກີບ               =     115,000 ກີບ/ປີ

–  ທຶນຈົດທະບຽນ ແຕ່  200,000,000 ກີບ – 400,000,0000 ກີບ          =     220,000 ກີບ/ປີ

–  ທຶນຈົດທະບຽນ ແຕ່  400,000,000 ກີບ – 1,000,000,000 ກີບ         =     350,000 ກີບ/ປີ

–  ທຶນຈົດທະບຽນ ແຕ່  1,000,000,000 ກີບ ຂຶ້ນໄປ                                =     700,000 ກີບ/ປີ