LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ທືນສົມທົບ ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸລະກິດ ແມ່ນຫຍັງ ???

Date: July 8, 2020

ເພື່ອເປັນການເສີມສ້າງທາງດ້ານທັກສະ, ວິຊາການ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການພັດທະນາທຸລະກິດ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 08 ກໍລະກົດ(07) 2020 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ແນະນໍາກ່ຽວກັບໂຄງການ “ການໃຫ້ທືນສົມທົບຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸລະກິດ” (BAF) ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ 2.

ໂຄງການ “ການໃຫ້ທືນສົມທົບຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸລະກິດ” ຫຼືວ່າ BAF ເປັນໂຄງການທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ການເຝີກອົບຮົມ, ການອອກແບບຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນ, ການໂຄສະນາຊອກຫາຕະຫຼາດ… ເຊິ່ງຈະໃຫ້ທືນດັ່ງກ່າວແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີການຂື້ນທະບຽນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍການສົມທົບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ຈໍານວນ 50% ຂອງມູນຄ່າກິດຈະກໍາທີ່ຈະເຮັດ ແຕ່ຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຕາມລະບຽບຂອງໂຄງການ ແລະ ລັດຖະບານວາງອອກ, ໂດຍໄລຍະຜ່ານມາທາງໂຄງການ “ການໃຫ້ທືນສົມທົບຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸລະກິດ” ໄດ້ດໍາເນີນສໍາເລັດແລ້ວໃນຊ່ວງທີ່ໜື່ງ ແລະ ຄັ້ງນີ້ເປັນຊ່ວງຕໍ່ຂອງໂຄງການໃນໄລຍະທີ່ 2 ເຊິ່ງຈະດໍາເນີນເປັນເວລາ 3 ປີ ນັບແຕ່ປີ 2020-2023 ແລະ ໄດ້ມີການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 60 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ.

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດເພື່ອໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ສະມາຊິກຂອງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງໃຫ້ຂໍ້ມູນກັບນັກທຸລະກິດພາຍໃນແຂວງມາແລ້ວ 2 ຄັ້ງ ໂດຍເຫັນວ່າມີຜົນຕອບຮັບທີ່ດີ ແລະ ຫຼາຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດແມ່ນມີຄວາມສົນໃຈ.

ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ ສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນໄດ້ທີ່:

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຖະໜົນສັກກະລິດ, ບ້ານວັດແສນ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

ໂທ: 071 252 383, ໃນວັນ ແລະ ເວລາລັດຖະການ