LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ທິດທາງໜ້າທີ່ລວມຂອງວິໄສທັດຮອດປີ 2030

 1. ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຍຸຕິທຳ, ປະຊາຊົນມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງເປັນປຶກແຜ່ນແໜ້ນໜາ.
 2. ພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍຈັ່ງຫວະທີ່ດີ, ຍູ້ແຮງການຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດໃຫ້ໄປຕາມທິດຫັນເປັນການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ, ບໍລິການທາງຜ່ານພະລັງ ງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ແລະ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ທີ່ສະອາດ, ເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນບັນລຸໄດ້ 6,200 ໂດລາ.
 3. ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ກາຍເປັນເສົາຄ້ຳຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ຫຼວງພະບາງກາຍເປັນສູນກາງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄຸນະພາບລະດັບພາກພື້ນ.
 4. ຖືເອົາການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນາທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາວເມືອງຫຼວງພະບາງ, ເມືອງມໍລະດົກໂລກ ເປັນປັດໄຈສຳຄັນ.
 5. ພັດທະນາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄຸນນະ ພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນສູນກາງການສຶກສາວິຊາຊີບຂອງບັນດາແຂວງພາກເໜືອ.
 6. ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ເພື່ອກາຍເປັນຕ່ອງໂສ້ທີ່ສໍາຄັນໃນການນໍາພາເສດຖະກິດພາກສ່ວນອື່ນໆ ແລະ ການສ້າງອາຊີບຄົງທີ່.
 7. ຕັ້ງໜ້າບູລະນະ, ສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ໃຫ້ເປັນປ່າ, ການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢ່າງປະຢັດ, ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫລວງພະບາງເປັນສີຂຽວ, ສະອາດ, ມີສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີ ແລະ ໜ້າຢູ່.

ທິດທາງໜ້າທີ່ລວມຂອງຍຸດທະສາດ 10 ປິ 2016-2025

 1. ພັດທະນາເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຍູ້ແຮງການຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດໃຫ້ໄປຕາມທິດຫັນເປັນການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ, ບໍລິການທາງຜ່ານ; ອຸດສາຫະກຳພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ແລະ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ທີ່ສະອາດ. ເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນບັນລຸໄດ້ 3,500 ຫາ 4,000 ໂດລາ.
 2. ພັດທະນາການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ກາຍເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດປາຍແຫຼມ, ມີຄຸນະພາບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫຼວງພະບາງກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວໂລກ
 3. ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຕິດພັນກັບການບູ ລະນະຮັກສາ, ສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ໃຫ້ເປັນປ່າ, ການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນໍ້າ.
 4. ຕັ້ງໜ້າສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ ໂດຍການຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍກັບບັນຫາຊີ້ນ ແລະ ຜັກ.
 5. ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ, ຫັດຖະກໍາ ເພື່ອເປັນສິນ ຄ້າຂາອອກກັບທີ່ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ.
 6. ຕັ້ງໜ້າປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຄົມມະນາຄົມ ທີ່ເປັນຈຸດເຊື່ອມບັນດາປະເທດທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫຼວງພະບາງ ກາຍເປັນສູນກາງການບໍລິການທາງຜ່ານ ແລະ ແວ່ເຊົາຂອງພາກເໜືອ.
 7. ເພີ່ມທະວີການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມຮີດຄອງປະເພນີ, ວັດທະນາທຳ ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊາວຫຼວງພະບາງ ແລະ ເມືອງມໍລະດົກໂລກ ໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າຕະຫລອດໄປ.
 8. ສືບຕໍ່ສ້າງອາຊີບ ແລະ ຈັດສັນພູມລຳເນົາຄົງທີ່ໃຫ້ປະຊາຊົນໃນຊົນນະບົດ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນ.
 9. ຕັ້ງໜ້າປັບປຸງຄຸນະພາບ ການຮຽນ-ການສອນ ຂອງໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບເພື່ອເຮັດຫຼວງພະບາງກາຍເປັນສູນກາງການສຶກສາຂອງພາກ ເໜືອ.
 10. ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງການປີ່ນປົວຂອງໂຮງໝໍຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃຫ້ມີຄຸນະພາບ ເພື່ອໃຫ້ຫຼວງພະບາງການເປັນໃຈກາງດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງພາກເໜືອ.
 11. ຍົກສູງຄວາມສັກສິດ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ດ້ວຍກົດ ໝາຍ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເປັນເຈົ້າການໃຫ້ແກ່ຮາກຖານ ໃນຂະບວນການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາໃຫ້ກວ້າງຂວາງ.
 12. ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ, ຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ.
 13. ເພີ່ມທະວີ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສຸກພາຍໃນແຂວງໃຫ້ໜັກແໜ້ນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ.
 14. ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢ່າງປະຢັດ, ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫຼວງພະບາງ ເປັນສີຂຽວ, ສະອາດ, ມີສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີ ແລະ ໜ້າຢູ່.