LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ດາວໂຫຼດເອກະສານ

ແບບຝອມສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມງານການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນ ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs).

ໃບສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຮຸ່ນໃໝ່ Yen-D 4.1

ດໍາລັດ ເລກທີ່ 238/ລບ, ລົງວັນທີ11 ສິງຫາ(08) 2017 ວ່າດ້ວຍສະມາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ)

ໃບສະໝັກ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ຍຸດທະສາດ ການບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ເປັນເລີດ ໃນຍຸກ AEC

ໃບສະໜັກສະມາຊິກ