LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ໂອກາດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການລົງທຶນ

ນະໂຍບາຍການລົງທຶນ:

            ນະໂຍບາຍການລົງທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຖືກປັບປຸງເພື່ອເຊື້ອເຊີນ ແລະ ສະໜັບ ສະໜູນການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນ ສປປ ລາວ, ໃນປີ 2009 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນໄດ້ຖືກດັດແກ້ ໂດຍສຸມໃສ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນພາຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ.

        ລັດຖະບານ ຍາມໃດກໍ່ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທຸກເຂດແຄ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ຍົກເວັ້ນການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມຫມັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດມີຜົນສະທ້ອນອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ, ຕໍ່ສຸຂະ ພາບຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະ ວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ.

 

ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງການລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ:

1.   ຄວາມຫມັ້ນຄົງ ດ້ານການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດ

             ມີຊັບພະຍາກອນທາງນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເຊິ່ງລວມມີແຮ່ທາດ, ແຫຼ່ງພະລັງ ງານ, ປ່າໄມ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກນຳໄຊ້ ແລະ ສາມາດຖືກພັດທະນາຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ປ່ຽນໃຫ້ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກສູ່ຕະຫຼາດສາກົນໄດ້

2.   ຄ່າແຮງງານຕໍ່າ

            ລາວ ຕັ້ງຢູ່ຂົງເຂດເສດຖະກິດທີ່ພວມຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີຊາຍແດນຕິດກັບ ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ຈີນ ພ້ອມທັງເປັນປະເທດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດອາຊຽນ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງ ສປ ຈີນ ທີ່ມີປະຊາກອນປະມານ 500 ລ້ານຄົນ

3.   ລັດຖະບານລາວໄດ້ມີນະໂຍບາຍສ້າງ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

            ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ວິສາຫະກິດ, ແຮງງານ ແລະ ອື່ນໆ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຮັບລະບົບສິດທິພິ ເສດທາງການຄ້າ ແລະ ທົ່ວໄປ (GSP) ຈາກ 42 ປະເທດ ແລະ ໄດ້ຮັບສິດຈາກສາຍພົວພັນການຄ້າແບບປົກກະຕິນຳປະເທດ ສະຫະ ລັດອາເມລິກາ ເພາະວ່າລາວຍັງຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ນອກຈາກນັ້ນຫຼາຍປະເທດຈາກເອີຣົບ ແລະ ຍີປຸ່ນ ຍັງໃຫ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດທາງດ້ານການຄ້າເຊັ່ນ: ການຍົກເວັ້ນພາສີນໍາເຂົ້າ ເຊິ່ງມີຫຼາຍກວ່າ 200 ລາຍການທີ່ຢູ່ພາຍ ໃຕ້ສິດທິພິເສດນັ້ນ, ດັ່ງນັ້ນ ສິນຄ້າຂອງລາວສາມາດເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດສາກົນໄດ້ໂດຍພາສີຕໍ່າ ຫຼື ປອດພາສີ

         ສປປ ລາວ ຍັງມີນະໂຍບາຍທາງດ້ານອາກອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ເຊັ່ນ: ການຍົກເວັ້ນອາກອນ, ອາກອນມື້ພັກ, ຍົກເວັ້ນອາກອນນຳເຂົ້າສຳລັບບາງວັດຖຸດິບທີ່ຈະຖືກຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກ ຫຼື ບໍ່ມີອາກອນສຳລັບສົ່ງອອກ.

 

ຮູບແບບການລົງທຶນ

1.   ການລົງທຶນຝ່າຍດຽວຂອງຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ

        ແມ່ນການລົງທຶນຂອງຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດຝ່າຍດຽວ ຊື່ງອາດຈະມີຜູ້ລົງທຶນຜູ້ດຽວ ຫຼື ຫຼາຍຄົນໃນກິດຈະການ ຫຼື ໂຄການໃດໜື່ງ

2.   ການລົງທຶນແບບຮຸ້ນສ່ວນ ລະຫວ່າງຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນກັບຕ່າງປະເທດ

        ແມ່ນການລົງທຶນຮ່ວມລະຫ່ວາງຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນກັບຕ່າງປະເທດ, ຊື່ງດໍາເນີນທຸລະກິດ, ມີກຳມະ ສິດຮ່ວມກັນ ແລະ ສ້າງເປັນນິຕິບຸກຄົນໃໝ່ຂື້ນ ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍຂອງ ສປປ ລາວ

3.   ການລົງທຶນທຸລະກິດຮ່ວມຕາມສັນຍາ

        ແມ່ນການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ ສປປ ລາວ ກັບນິຕິບຸກຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງເປັນນິຕິບຸກຄົນໃໝ່ ຫຼື ສາຂາຂື້ນຢູ່ ສປປ ລາວ

 

ຂັ້ນຕອນການລົງທຶນ

ຂັ້ນຕອນ ທີ 1

        ຂໍໃບອານຸຍາດການລົງທຶນ ແລະ ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຈາກໜ່ວຍງານປະຕູດຽວ, ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ຜູ້ລົງທຶນຄວນມີລາຍການເອກະສານດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1.   ຄຳຮ້ອງຂໍສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ (ຈາກໜ່ວຍງານປະຕູດຽວ)

2.   ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ

3.   ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ /ແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດ

4.   ສັນຍາ ຫຼື ຂໍ້ມູນພັນທະຕ່າງໆລະຫວ່າງຜູ້ລົງທຶນ (ກໍລະນີວິສາຫະກິດປະສົມພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ)

5.   ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

        ສຳເນົາຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ ແລະ ປັດສປອດ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ (ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ), ຖ້າຫາກວ່າ ຜູ້ລົງທຶນເປັນຄົນລາວ ຕ້ອງມີສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ, ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ແລະ ຮູບຖ່າຍ 3×4 ຈຳນວນ 6 ແຜ່ນ

6.   ໃບຍັ້ງຢືນຖານະການເງິນ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ

7.   ໃບມອບສິດຈາກເຈົ້າຂອງຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນເອກະສານແທນ (ຖ້າມີ)

ຂັ້ນຕອນ ທີ 2

ຂໍໃບທະບຽນອາກອນ

ລາຍການເອກະສານທີ່ຕ້ອງການມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 

1.   ໃບສະໝັກເຖິງກົມອາກອນ ເພື່ອຂໍລົງທະບຽນອາກອນ

2.   ໃບດຸ່ນດ່ຽງເລີ້ມຕົ້ນ

3.   ສຳເນົາໃບອານຸຍາດການລົງທຶນ

4.   ສຳເນົາທະບຽນວິສາຫະກິດ

5.   ໃບຍັ້ງຢືນຖານະການເງິນ ຈາກທະນາຄານ

6.   ລາຍຊື່ຂອງພະນັກງານ / ຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ຖືກຈ້າງໂດຍບໍລິສັດ

ຂັ້ນຕອນ 3

ຂໍກາຈໍ້າບໍລິສັດ

ລາຍການເອກະສານທີ່ຕ້ອງການມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1.   ສຳເນົາໃບອານຸຍາດການລົງທຶນ

2.   ສຳເນົາທະບຽນວິສາຫະກິດ

3.   ສຳເນົາໃບທະບຽນອາກອນ

4.   ໜ່ວຍງານປະຕູດຽວ

 

        ໜ່ວຍງານປະຕູດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈະເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນໂດຍໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການພິຈາລະນາການລົງທຶນ, ການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການລົງທຶນ.