LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ສະພາບເສດຖະກິດຂອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍສັງເຂບ

 

         ຫຼວງພະບາງ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນແຂວງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງ ແລະ ເປັນປະຕູເຂົ້າ-ອອກສູ່ບັນດາແຂວງທາງພາກເໜືອ ແລະ ທັງເປັນປະຕູທາງຜ່ານອອກສູ່ ສສ.ຫວຽດນາມ ມີເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກທີ 13 ຜ່ານແຕ່ເໜືອເຖິງໃຕ້, ມີແມ່ນໍ້າຂອງເປັນແມ່ນໍ້າສາຍຫຼັກ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 20,009 ກມ2, ມີປະຊາກອນ 454,095 ຄົນ, ຍິງ 278,000 ຄົນ (ກ່ອນການສໍາຫຼວດ2015) ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນສະເລ່ຍ 23 ຄົນ/ກມ, ປະກອບດ້ວຍ 12 ເມືອງ, ມີ 752 ບ້ານ, ເນື້ອທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນພູຜາປ່າດົງ, ທົ່ງພຽງແມ່ນມີໜ້ອຍ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນແມ່ນປະມານ 12,256,000 ກີບ/ປີ ຫຼື ເທົ່າກັບ 1,532 ໂດລາ/ປີ (ປີ2015).

       ຈາກໂຄງປະກອບພາຍໃນ 5 ປີ (2011-2015) ເຫັນວ່າໄດ້ມີການຫັນປ່ຽນໄປຕາມທິດທາງທ່າແຮງເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ແລະ ກ້າວໄປຕາມທິດຫັນເປັນການບໍລິການ, ເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ກະສິກໍາໃນນັ້ນ: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນ ພາຍໃນຂົງເຂດກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ເພີ່ມຂຶ້ນລະຫວ່າງ 3-4% ຕໍ່ປີ, ອຸດສາຫະກຳ ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 12,5% /ປີ ແລະ ຂົງເຂດການບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 12% ຕໍ່ປີ, ລາຍລະອຽດໂຄງປະກອບບາງດ້ານດັ່ງນີ້:

 1. ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ

      ໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ ເຫັນວ່າສະພາບການລົງທຶນໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ແມ່ນມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວດີຂື້ນ ເຊິ່ງສະແດງອອກໄດ້ເກີດມີໜໍ່ແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານຂຶ້ນຫຼາຍບ່ອນ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂຄງປະກອບຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນແຂວງ ແມ່ນມີການປ່ຽນແປງໃນທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນ ສິ່ງພົ້ນເດັ່ນໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຊີມັງຫລັງທີ່ 2 ມີກຳລັງຜະລິດ 250,000 ໂຕນ/ປີ, ສຳເລັດສ້າງຕັ້ງໂຮງງານກະເບື້ອງແຫ່ງທີ່ 2 ຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳນ້ຳຖ້ວມ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງປຣາສະຕິກ ແລະ ໂຮງງານອື່ນໆຈຳນວນໜຶ່ງ. ມາຮອດປະຈຸບັນທົ່ວແຂວງຫລວງພະບາງ ມີໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດທັງໝົດ 213 ແຫ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 125 ແຫ່ງ, ໃນນີ້: ໂຮງງານຂະ ໜາດໃຫຍ່ມີ 58 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຂະໜາດກາງມີ 75 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍມີ 80 ແຫ່ງນອກຈາກນີ້ ຍັງມີການຜະລິດອຸດສາຫະກຳນ້ອຍແບບຄອບຄົວມີ 7,382 ແຫ່ງ ( ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຕໍ່າກວ່າ 10 ແຮງມ້າ).

 1. ດ້ານການຄ້າ

        ມາເຖິງປະຈຸບັນ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ມີຕະຫຼາດທັງໝົດ 89 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ, ມີຕະຫຼາດຖາວອນ 25 ແຫ່ງ, ເຄີ່ງຖາວອນ 8 ແຫ່ງ ແລະ ມີຕະຫຼາດນັດຊົນນະບົດ 56 ແຫ່ງ ຖ້າທຽບໃນປີ 2010 ເພີ່ມຂື້ນ 4 ແຫ່ງ, ນອກນັ້ນ ຍັງມີຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ 1 ແຫ່ງ ແລະ ຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວກາງຄືນ 1 ແຫ່ງ, ໃນສົກປີ 2011-2015 ຜ່ານມາ ໄດ້ອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດລວມທັງໝົດ 3,720 ຫົວໜ່ວຍ ແຍກເປັນຂົງເຂດດັ່ງນີ້:

 • ຂົງເຂດກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ ມີ 403 ຫົວໜ່ວຍ
 • ຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ມີ 177 ຫົວໜ່ວຍ
 • ຂົງເຂດການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ມີ 3,140 ຫົວໜ່ວຍ

        ມາເຖິງປະຈຸບັນ ມີວິສາຫະກິດທີ່ຂື້ນທະບຽນແລ້ວທັງໝົດ 10,143 ຫົວໜ່ວຍ, ມີທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ 2,649.6 ຕື້ກີບ, ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 276,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ເປັນການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ 9,930 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ 163 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ພາຍໃນຮ່ວມກັບຕ່າງປະເທດ 50 ຫົວໜ່ວຍ.

 1. ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ

       ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວເປັນບູລິມະສິດໃນການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ, ສ້າງຫຼວງພະບາງໃຫ້ເປັນໃຈກາງທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງບັນດາແຂວງພາກເໜືອ, ປະຈຸບັນ ຫຼວງພະບາງມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ 228 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນມີແຫ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ 86 ແຫ່ງ, ທຳມະຊາດ 108 ແຫ່ງ ແລະ ປະຫວັດສາດ 34 ແຫ່ງ ເຊິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ້າງໂອກາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂອັນດີໃຫ້ແຂວງຫຼວງພະບາງໃນການດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈົນສາມາດໄດ້ຮັບລາງວັນຫຼຽນຄຳເມືອງຍອດນິຍົມແຫ່ງການທ່ອງທ່ຽວ 7 ປີຄື: ປີ 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 ແລະ ປີ 2012, ພິເສດໃນປີ 2014 ເມືອງຫຼວງພະບາງ ຍັງໄດ້ຮັບລາງວັນເປັນເມືອງພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ເປັນເມືອງສີຂຽວຂອງອາຊຽນ ແລະ ໃນປີ 2015 ຍັງໄດ້ເປັນເມືອງທີ່ດີທີ່ສຸດອັນດັບທີ່ 5 ຂອງໂລກອີກດ້ວຍ.

ໃນສົກປີ 2014 – 2015 ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມແຂວງຫຼວງພະບາງເຖິງ 607,584 ຄົນ, ເຊິ່ງສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 151,873,344,000 ຫຼື ເທົ່າກັບ 189,841.680 $ ຖ້າທຽບກັບສົກປີຜ່ານມາເພີ່ມຂື້ນ 16,14 %

 1. ດ້ານການສຶກສາ

         ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານດ້ານການສຶກສາເປັນວຽກງານຈຸດໃຈກາງຂອງການພັດ ທະນາ ແລະ ໄປກ່ອນກ້າວໜຶ່ງຂອງທຸກໆວຽກງານ, ດັ່ງນັ້ນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ພະຍາຍາມສຸມທຸກທຶນຮອນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງການສຶກສາຂອງແຂວງໃຫ້ນັບມື້ນັບມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນຮອດປີ 2015 ທົ່ວແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ 38 ແຫ່ງ

 • ມີຈຳນວນໂຮງຮຽນອະນຸບານ ທັງໝົດ 110 ແຫ່ງ
 • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ ທັງໝົດ 717 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນມີໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ 609 ແຫ່ງ
 • ມີໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ທັງໝົດ 47 ແຫ່ງ
 • ມີໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ທັງໝົດ 49 ແຫ່ງ
 • ມີຄູທັງໝົດ 5,268 ຄົນ

       ນອກນັ້ນໃນທົ່ວແຂວງມີໂຮງຮຽນອະຊີວະສຶກສາທັງໝົດ 11 ແຫ່ງ, ມະຫາວິທະຍາໄລ 1 ແຫ່ງ, ມີໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 4 ແຫ່ງ, ສູນພາສາອັງກິດ 10 ແຫ່ງ ແລະ ສູນຄອມພິວເຕີ 7 ແຫ່ງ ແລະ ມີຄູອາຈານທັງໝົດ 5,748 ຄົນ, ຍິງ 2,842 ຄົນ.

 1. ດ້ານສາທາລະນະສຸກ

      ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ປີ່ນປົວພະຍາດໃຫ້ມີຄຸນະພາບ, ມີປະສິດທິຜົນສູງນັ້ນ ແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ຕັ້ງໜ້າຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກໄປເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກນັບມື້ນັບກວ້າງຂວາງ ປະຈຸບັນທົ່ວແຂວງມີໂຮງໝໍແຂວງທັງໝົດ 2 ແຫ່ງ (ໂຮງໝໍ107)ໂຮງໝໍເມືອງ 12 ແຫ່ງ, ສຸກສາລາເຂດ 72 ແຫ່ງ, ມີຈຳນວນຕຽງນອນປິ່ນປົວຄົນເຈັບທັງໝົດ 522 ຕຽງ ໃນນັ້ນໂຮງໝໍແຂວງ ມີ 150 ຕຽງ (ບໍ່ນັບໂຮງໝໍ 107), ໂຮງໝໍເມືອງມີ 157 ຕຽງ, ສຸກສາລາ 215 ຕຽງ, ມີໂຮງໝໍເອກະຊົນ 03 ແຫ່ງ, ມີຕູ້ຢາ ແລະ ຮ້ານຂາຍຢາປະຈຳບ້ານ 750 ບ້ານ ກວມ 99,7% ຂອງຈໍານວນບ້ານໃນທົ່ວແຂວງ, ມີບ່ອນກວດພະຍາດ (ຄລີນິກ) ເອກະຊົນ 32 ແຫ່ງ, ມີວິຊາການແພດໂດຍກົງ 1,102 ຄົນ, ຍິງ 593 ຄົນ, ອາສາສະມັກສາທາລະນະສຸກບ້ານ 721 ຄົນ, ມີໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ (ວວສ) 01 ແຫ່ງ.

 1. ດ້ານການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ

        ເພື່ອເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວຽກງານທາງດ້ານການຄ້າ-ການລົງທຶນ, ການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ ແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຄົມມະນາຄົມຫຼາຍໆຢ່າງເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໄດ້ມີການທະລຸເສັ້ນທາງໃໝ່, ປູຢາງ ແລະ ໄດ້ມີການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງຫຼາຍສາຍເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ, ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເມືອງຕໍ່ເມືອງ, ບ້ານຕໍ່ບ້ານ ປະຈຸບັນຫຼວງພະບາງມີເສັ້ນທາງຍາວທັງໝົດ 4,061 ກິໂລແມັດ, ໃນນີ້, ມີເສັ້ນທາງທີ່ລົດສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ກວມ 93% ຂອງບ້ານທັງໝົດໃນທົ່ວແຂວງ, ມີເສັ້ນທາງທຽວໄດ້ຕະຫຼອດປີກວມເອົາ 80% ຂອງຈໍານວນເສັ້ນທາງທັງໝົດໃນທົ່ວແຂວງ ແລະ ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ-ໄຊຍະບູລີ,

ການຈໍລະຈອນທາງບົກ: ໃນປະຈຸບັນນອກຈາກການບໍລິການລົດໂດຍສານພາຍໃນປະເທດແລ້ວ ຫຼວງພະບາງຍັງໄດ້ມີການເປີດສາຍທາງຕ່າງປະເທດຄື:

 • ຫຼວງພະບາງ – ວິ່ງ (ສສ.ຫວຽດນາມ)
 • ຫຼວງພະບາງ – ດຽນບຽນຟູ (ສສ.ຫວຽດນາມ)
 • ຫຼວງພະບາງ – ຮ່າໂນ່ຍ (ສສ.ຫວຽດນາມ)
 • ຫຼວງພະບາງ – ຊຽງຮຸ່ງ (ສປ.ຈີນ)
 • ຫຼວງພະບາງ – ຄຸນມິ່ງ (ສປ.ຈີນ)
 • ຫຼວງພະບາງ – ຊຽງໃໝ່ (ລາຊະອານາຈັກໄທ)
 • ຫຼວງພະບາງ – ເລີຍ (ລາຊະອານາຈັກໄທ).

ການຈໍລະຈອນທາງອາກາດ: ມີສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນຄືໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນສາກົນຫຼວງພະບາງ 1 ແຫ່ງ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ປະຈຸບັນແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ມີການບໍລິການສາຍການບິນໄປຕ່າງປະເທດຫຼາຍໆສາຍເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຫຼວງພະບາງ – ສຽມຣຽບ (ລາຊະອານາຈັກ ກໍາປູເຈຍ), ຫຼວງພະບາງ – ບາງກອກ, ຫຼວງພະບາງ – ຊຽງໃໝ່ (ລາຊະອານາຈັກໄທ), ຫຼວງພະບາງ – ຄຸນໝິງ (ສປ.ຈີນ), ຫຼວງພະບາງ – ຮ່າໂນຍ (ສສ.ຫວຽດນາມ),  ໃນ 5 ປີຜ່ານມາສາມາດບໍລິການຜູ້ໂດຍສານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າ – ອອກໄດ້ທັງໝົດ 1,3 ລ້ານເທື່ອຄົນ.

ການຈໍລະຈອນທາງນໍ້າ: ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍວຽກງານຂົນສົ່ງທາງນ້ຳໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ໄດ້ມາດຖານ ແລະ ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງທ່າເຮືອຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ບ້ານດອນໃໝ່, ປະຈຸບັນທົ່ວແຂວງມີທ່າເຮືອຂົນສົ່ງໂດຍສານ – ສິນຄ້າທັງໝົດ 9 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນ: ທ່າເຮືອຖາວອນ 3 ແຫ່ງ ແລະ ເຄິ່ງຖາວອນ 6 ແຫ່ງ, ມີເຮືອຮັບໃຊ້ບໍລິການຂົນສົ່ງທັງໝົດ 667 ລຳ, ໃນນັ້ນ ມີເຮືອຂົນສົ່ງສິນຄ້າ 116 ລຳ, ເຮືອບັກ 12 ລຳ, ເຮືອໂດຍສານ 527 ລຳ, ເຮືອໄວ 12 ລຳ.

 1. ດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ດ້ານພະລັງງານ: ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າຍາດແຍ່ງເອົາທຶນຮອນທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າ ໃນການພັດທະນາວຽກງານພະລັງງານໂດຍສະ ເພາະແມ່ນການຂະຫຍາຍຕາຄ່າຍໄຟຟ້າໄປສູ່ເຂດຊົນນະບົດ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫລາຍເຂດ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ນັ້ນນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ, ມາຮອດປະຈຸບັນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີບ້ານທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທັງໝົດກວມ 87,96 % ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ, ນອກນັ້ນ ໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 5 ໃນປີ 2012 ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 120 ເມກາວັດ, ໄປພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ພວກດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ 4 ເຂື່ອນຄື: ເຂື່ອນນໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 1,285 ເມກາວັດເຂື່ອນນໍ້າອູ 2 ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 120 ເມກາວັດ, ເຂື່ອນນໍ້າຄານ 2 ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 130 ເມກາວັດ ແລະ ເຂື່ອນນໍ້າຄານ 3 ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 60 ເມກາວັດ ລວມກໍາລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 1,595 ເມກາວັດ.

          ທົ່ວແຂວງມີສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າຈໍານວນ 4 ແຫ່ງຄື: ສະຖານີ ຂົວທີ 1, ສະຖານນີ ນໍ້າຖ້ວມ, ສະຖານີ ຫ້ວຍແສນ ແລະ ສະຖານີ ຊຽງເງິນ, ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າທັງໝົດ 315 ເມກາວັດ ສາມາດຈ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ທັງໝົດ 528,63 ລ້ານ ກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ ຄິດເປັນມູນຄ່າໄດ້ 341,6 ຕື້ກີບ.

ດ້ານບໍ່ແຮ່: ໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາໄດ້ຜະລິດຫີນແຂງເພື່ອຮັບໃຊ້ການກໍ່ສ້າງໄດ້ທັງໝົດ 657 ພັນແມັດກ້ອນມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມາລົງທຶນຂຸດຄົ້ນຫີນແຂງລວມມີ 22 ຫົວໜ່ວຍ, ພ້ອມນີ້ ໃນຕົ້ນປີ 2015 ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນຄໍາ ຢູ່ເຂດບ້ານຜາປົ່ນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີເນື້ອທີ່ 6 ຕາ ລາງກິໂລແມັດ.