LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

        ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມທາງດ້ານການລົງທຶນປະກອບມີຫຼາຍດ້ານ ແຕ່ຫຼັກໆແມ່ນທາງດ້ານອາກອນ ເຊິ່ງຂື້ນກັບເຂດສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໂດຍນະໂຍບາຍທາງດ້ານອາກອນນັ້ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ເຂດ ແລະ 3 ລະດັບຄື:

+ 3 ເຂດ:

  • ເຂດທີ I: ເຂດພູດອຍ, ພູພຽງ ທີ່ບໍ່ມີໂຄງລ່າງພື້ນຖານທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອສ້າງສີ່ງອໍານວຍຄວາຍສະດວກຂື້ນ.
  • ເຂດທີ II: ເຂດພູດອຍ, ພູພຽງ ທີ່ມີໂຄງລ່າງພື້ນຖານທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນລະດັບປານກາງ ທີ່ເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ
  • ເຂດທີ III: ເຂດພູພຽງ ທີ່ມີໂຄງລ່າງພື້ນຖານທາງດ້ານເສດຖະກິດດີ ທີ່ເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ

 

map

 

+ 3 ລະດັບ:

  • ລະດັບທີ 1: ໃຫ້ນະໂຍບາຍສູງສຸດ
  • ລະດັບທີ 2: ໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມປານກາງ
  • ລະດັບທີ 3: ໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມຕໍ່າ

 

ໄລຍະຍົກເວັ້ນອາກອນກໍາໄລ

ເຂດສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ລະດັບສົ່ງເສີມ ໄລຍະຍົກເວັ້ນ
1 1 10
2 6
3 4
2 1 6
2 4
3 2
3 1 4
2 2
3 1

        ພິເສດ: ການລົງທຶນທີ່ນອນຢູ່ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກແມ່ນຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດຄື:

ຍົກເວັ້ນຄ່າເຊົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ: ເຂດ 1 ເປັນເວລາ 15 ປີ, ເຂດ 2 ເປັນເວລາ 10 ປີເຂດ 3 ເປັນເວລາ 3 ປີ

ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນອາກອນກໍາໄລອີກ 5 ປີ ຢູ່ແຕ່ລະເຂດຂອງການລົງທຶນ