LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ສຄອ.ຫຼບ

             ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 1989, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໄດ້ຕັດສິນໃຈສ້າງຕັ້ງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວຂຶ້ນ ຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 0598/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 05 ພຶດສະພາ(05) 1989 ແລະ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງໄດ້ມີດໍາລັດສະບັບ ເລກທີ 175/ນຍ, ລົງວັນທີ 20 ສິງຫາ(08) 1989 ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ.

            ອີງຕາມ ໃບແຈ້ງການຂອງ ທ່ານປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 032 ລົງວັນທີ 25 ມັງກອນ(01) 1995 ແລະ ຈົດໝາຍແນະນໍາ ເລກທີ 052 ລົງວັນທີ 1 ມັງກອນ(01) 1995 ຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ, ອີງຕາມໃບສະເໜີຂອງ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເລກທີ 75/ອກຄຂ ລົງວັນທີ 13 ກຸມພາ(02) 1995 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາປະຈໍາແຂວງ, ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 068/ຈຂ.ຫຼບ ລົງວັນທີ 20 ເມສາ(04) 1995 ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ປະຈໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ.

             ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ,  ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແມ່ນໄດ້ດໍາລັດສະບັບ ເລກທີ 125/ນຍ, ລົງວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2003, ດໍາລັດ ເລກທີ 316/ນຍ ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2009 ວ່າດ້ວຍການ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຂວງຕ່າງໆ ເພື່ອເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມະຄີພາຍໃນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພາກທຸລະກິດ, ເພື່ອຍົກບົດບາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງທຸລະກິດໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ.