LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ໜ້າທີ່

         ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງ ເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກ ທຸລະກິດ ມີຫນ້າທີ່ສະເຫນີບັນຫາຕ່າງໆ ຂອງສະມາຊິກ ໃຫ້ພາກລັດຮັບຮູ້ ເພື່ອນໍາໄປພິຈາ ລະນາ ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ ທາງດ້ານລະບຽບກົດຫມາຍທີ່ພົວພັນກັບທຸລະກິດ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາ ລົງທຶນຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

           ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ໃນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ກ່ຽວກັບການຄ້າ ການລົງທຶນ ແລະ ແຮງງານ ໃນທຸກຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດທີ່ເປັນສະມາຊິກ ໃນລະດັບຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກພື້ນ.

           ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງ ມີຫນ້າທີ່ປຸກລະດົມ, ຂົນຂວາຍ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຕົ້າໂຮມບັນດາຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການ ບັນດາກຸ່ມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກຸ່ມ ແລະ ສະມາຄົມເລົ່ານັ້ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສາມາດຕອບສະຫນອງການບໍລິການຕໍ່ກັບຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ.