LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ພາລະບົດບາດຂອງ-ສຄອ

  • ມີບົດບາດເປັນຕົວແທນຂອງພາກທຸລະກິດທຸກໆຂະແໜງທົ່ວແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຄຸ້ມຄອງນໍາພາບັນດາກຸ່ມ-ສະມາຄົມທຸລະກິດ, ສະມາຊິກໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ ແລະ ປະກອບທຸລະກິດດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດສຸດຈະລິດຕໍ່ປະເທດຊາດ;
  • ມີບົດບາດໃນການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຖືກຕ້ອງ ຊອບທໍາຂອງ ສຄອ ແຂວງ, ຂອງລັດ ແລະ ສະມາຊິກ ທີ່ສັງກັດບັນດາກຸ່ມທຸລະກິດ ຫຼື ສະມາຄົມຕ່າງໆ
  • ມີບົດບາດເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງພາກລັດ, ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ກັບ ພາກທຸລະກິດ, ຮີບໂຮມ ແລະ ນຳສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຂອງພາກທຸລະກິດ ຕໍ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງແຂວງ ຫຼື ລັດຖະບານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັນໂດຍນຳໃຊ້ລະບົບການພົບປະລະຫວ່າງແຂວງກັບພາກທຸລະກິດ (PPPD) ຫຼື ກອງປະຊຸມພາກທຸລະກິດ ແລະ ລັດຖະບານ (LBF)
  • ມີບົດບາດໃນການສົ່ງເສີມການຜະລິດເພື່ອເປັນສິນຄ້າ, ການລົງທຶນໃນຂະແໜງທຸລະກິດຕ່າງໆ,ການສົ່ງອອກ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກການຜະລິດພາຍໃນ ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຕະຫຼາດສາກົນ
  • ມີບົດບາດເປັນຕົວແທນຂອງພາກລັດເພື່ອເຈລະຈາການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການບໍລິການ ກັບອົງການຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສຄອ ແຫ່ງຊາດ.

 


ຄໍາຂວັນຂອງ ສຄອ.ຫຼບ

ທຸລະກິດກ້າວໄກ ຮ່ວມໃຈພັດທະນາຊາດໃຫ້ຮຸ່ງເຮືອງ