LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ການເຝີກອົບຮົມ “ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງີນ”

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ພະຈິກ(11) 2019 ນີ້ ສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ສູນບໍລິການວິາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ຈັດເຝີກອົບຮົມ “ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງີນ” ຂື້ນຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຄໍາຕັນ ສົມພັນວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ

ທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ສຸລິວັນ ປະທານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງ ແລະ ທ່ານ ພຸດທະສອນ ພົມວິໄສ ຫົວໜ້າ ສູນບໍລິການ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ, ການເຝີກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ມີຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs) ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນສະໜັບສະໜູນຂອງ ກົມສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າໄດ້, ເຊີ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບທືນສະໜັບສະໜູນຈາກທາງທະນາຄານໂລກ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການແຮງງານສາກົນ ຫຼື ILO.

ໃນບາງຕອນ ທ່ານ ຄໍາຕັນ ສົມພັນວິໄລ ໄດ້ກ່າວມີຄໍາເຫັນໃນງານເຝີກອົບຮົມວ່າ “ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງີນ” ບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງແມ່ນສໍາລັບ ຫົວໜ່ວຍຈູນລະວິສາຫະກິດເຊີ່ງກໍ່ຄື ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດແບບຄົວເຮືອນ ແລະ ແຮງງານສ່ວນແມ່ນຄົນພາຍໃນຄອບຄົວທີ່ມີຈໍານວນແຮງງານ 1-5 ຄົນ ເຊິ່ງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈູນລະວິສາຫະກິດນີ້ແມ່ນມີຫຼາຍໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຈະເປັນໜື່ງໃນຕົວຊ່ວຍທີ່ຈະການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດຂອງປະເທດໄດ້, ໃນປະຈຸບັນນີ້ລັດຖະບານຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ມີການພັກດັນ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ມີການຜະລິດ ແລະ ແປຮູບວັດຖຸດີບຕ່າງໆໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອຈະໄດ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໄພເງີນເຟີຫຼຸດລົງ, ເຊີ່ງການພັດທະນາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຈະໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ພັດທະນາໄປເດີນແມ່ນແລ່ນສະດວກໄດ້ນັ້ນຈະຕ້ອງມີອົງປະກອບດັ່ງນີ້໊

  1. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ
  2. ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆ
  3. ມີການສົ່ງເສີມ ແລະ ເພີ່ມຜະລິດຕະພາບໃນການຜະລິດ ໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບເທັກໂນໂລຊີເຂົ້າມາຊ່ວຍ
  4. ຊຸກຍູ້ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs) ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນໄດ້
  5. ພັດທະນາຕ່ອງຂອງການຜະລິດ ແລະ ເພີ່ມມູນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນ
  6. ການສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃຫມ່
  7. ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການທຸລະກິດ
  8. ການໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານໃນການຜະລິດ

ນອກຈາກນັ້ນ ທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ສຸລິວັນ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີມເຕີມວ່າ ການເຝີກອົບຮົມ “ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງີນ” ນີ້ ແມ່ນໄດ້ຈັດເປັນຄັ້ງທີ່ 2 ແລ້ວສໍາລັບສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເຊີ່ງການເຝີກອົບຮົມໃນແຕ່ລະຄັ້ງແມ່ນຈະໄດ້ເນີນເປັນເວລາ 5 ວັນຄື: ໃຊ້ເວລາຮຽນ 3 ວັນ ໂດຍຈະໄດ້ມີການຮຽນຮູ້ເຖີງ ວິທີການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການຄິດໄລ່ຈົດກ່າຍບັນຊີ, ການຄິດໄລ່ທາງດ້ານການເງີນ ຕົ້ນທືນ ກໍາໄລ ແລະ ໜີສິນຕ່າງໆ ສ່ວນອີກ 2 ວັນ ແມ່ນຈະໄດ້ມີການແນະນໍາການຂຽນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກັບນັກສໍາມະນາກອນແບບຄົນຕໍ່ຄົນ, ມີການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຮ່ວມກັນແບບກົງໄປກົງມາ, ເຊີ່ງການເຝີກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 5 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 25-29 ພະຈິກ(11) 2019.